Rozwój eksportu

Caramella  Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Głównymi celami  projektu  są:

  • Wzrost eksportu wybranych produktów na wybrane rynki docelowe,
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
  • Promocja regionu – Mazowsza.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
  • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
  • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 1 etat.

Okres realizacji projektu od 20.09.2016 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu ogółem: 963 117,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 804 250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 361 832,07 zł

 

do góry