Go to Brand

Caramella  Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój działalności działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży meblarskiej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem głównym realizacji projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki na rynkach zagranicznych. Dzięki wszystkim zaplanowanym w projekcie działaniom możliwy będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa oraz nawiązanie kontaktów na nowych rynkach zagranicznych.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • Udział w najbardziej znaczących w branży targach zagranicznych w charakterze wystawcy
  • Zakup usługi doradczej związanej z internacjonalizacją na rynku rosyjskim
  • Zakup usługi szkoleniowej, związanej z internacjonalizacją na rynku rosyjskim
  • Przeprowadzenie indywidualnej misji gospodarczej w ZEA
  • Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w tym zakup panelu MPG

Planowane efekty projektu:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
  • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
  • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 308 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 247 040,00 PLN

 

do góry