+48 537 215 777 info|caramella.pl| class="mail"|info|caramella.pl
PL EN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM CARAMELLA.PL

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy caramella.pl działający pod adresem: https://www.caramella.pl jest platformą prowadzoną przez: Caramella Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres ul. Trakt Lubelski 195, 04-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491255, NIP 9512375966, e-mail: info|caramella.pl| |info|caramella.pl, nr telefonu +48 533 053 443, +48 22 465 88 43.
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu  Internetowego prosimy kierować na adres e-mail: info|caramella.pl| style="line-height: 18.5714282989502px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|info|caramella.pl, lub telefonicznie pod +48 533 053 443 lub +48 22 465 88 43.

 
SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.caramella.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Magazyn – miejsce, w którym kompletowane są zamówienia Klienta;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego caramella.pl oraz informacje o promocjach i konkursach;
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w Koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.caramella.pl. Klient po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru produktu i płatności za zamówienie.
 2. Możliwe jest również składanie przez Klienta zamówień za pomocą wiadomości e - mail skierowanej na adres info|caramella.pl| style="line-height: 18.5714282989502px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|info|caramella.pl, która musi zawierać wszystkie elementy wskazane w §1 ust. 5 Regulaminu Sklepu Internetowego. Wiadomość Klienta rozpoczyna procedurę składania zamówienia. Do ostatecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu przez Klienta wiadomości e-mail z wyraźnym potwierdzeniem woli zawarcia umowy, po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta z informacjami przesłanymi przez Sklep Internetowy.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia jest salon stacjonarny Caramella (ul. Radna 2/4, 00-341 Warszawa). W przypadku umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sklep Internetowy obowiązany jest przesłać zamówienie.
 5. W zamówieniu (w Koszyku/wiadomości e-mail), Klient określa:
  1. zamawiany towar;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 6. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 7. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podziału zamówienia Sklep Internetowy może dokonać biorąc pod uwagę przewidywany czas realizacji zamówienia. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.
 8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 9. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, bądź nie będzie możliwości wykonania w deklarowanym terminie towarów na specjalne zamówienie Klienta, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia oraz zaproponuje nowy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować, w terminie 3 dni od daty poinformowania go konieczności przedłużenia realizacji zamówienia. Sklep Internetowy na życzenie Klienta przedłuży czas realizacji zamówienia.
 10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

§ 2
Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.caramella.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego.
 2. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w chwili potwierdzenia chęci złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. W przypadku zamówień składanych za pomocą wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o całkowitej wartości zamówienia w wiadomości zwrotnej ze Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep Internetowy nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

§ 3
Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info|caramella.pl| style="line-height: 18.5714282989502px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|info|caramella.pl pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, sposobie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 3. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  1. osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia w siedzibie firmy Caramella Sp. z o.o. lub pod adresem wskazanym przez Sklep Internetowy,
  2. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 4. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5
Czas realizacji zamówień. Dostawa.

 1. Przy oferowanych towarach Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Sklep o możliwości odbioru zamówienia. W razie nieodebrania przez Klienta towaru doręczanego przez kuriera lub upływu terminu przeznaczonego na osobisty odbiór towaru, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie alternatywnie uprawniony do:
  a.    odstąpienia od umowy,
  b.    sprzedaży towaru na koszt Klienta,
  c.    oddania nieodebranego przez Klienta towaru na przechowanie – na koszt i niebezpieczeństwo Klienta,
  d.  naliczania opłat za bezumowne przechowywanie zamówienia, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta. Skorzystanie przez Sklep z jednego z wyżej wymienionych uprawnień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sklep odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Klienta.

§ 6
Reklamacja

 1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.
 2. W przypadku jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. O zamiarze dochodzenia uprawnień z rękojmi Klient powinien poinformować Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail lub telefoniczne. Sklep Internetowy odbierze od Klienta reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym w uzgodnionym przez Strony terminie, na swój koszt. Możliwe jest również dostarczenie przez Klienta towaru wraz z dowodem jego zakupu i Formularzem reklamacyjnym na adres: Caramella ul. Radna 2/4, 00-341 Warszawa. W przypadku zamówienia obejmującego meble, miejscem, do którego Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia jest magazyn Caramella przy ul. Dzięcioła 22, 04-988 Warszawa.
 4. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym produkcie Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep Internetowy niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.
 7. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep Internetowy.
 8. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu zamówienia w posiadanie lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 2. Możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy uzależniona jest od złożenia przez Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w §7 ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informacje pozwalające na określenie umowy, którego dotyczy. Może ono zostać złożone na Formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres: info|caramella.pl| style="line-height: 18.5714282989502px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|info|caramella.pl. Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep Internetowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym za koszty dostarczenia rzeczy Sklep Internetowy odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
 6. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres Caramella, ul. Trakt Lubelski 195, 04-667 Warszawa. W przypadku zamówienia obejmującego meble, miejscem, do którego Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia jest magazyn Caramella przy ul. Dzięcioła 22, 04-988 Warszawa.Wszelkie zwroty do magazynu muszą być poprzedzone uzgodnieniem terminu przyjęcia towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu  wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
 9. Sklep Internetowy przyjmie zwrot, gdy towar zostanie doręczony przez Klienta na adres podany w § 7 ust. 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 10. Wszelkie zwroty ceny uiszczonej za zwracany towar następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dekoracji okiennych oraz produktów personalizowanych.
 12. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia § 7 Regulaminu.

§ 8
Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9
Promocje

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

§ 10
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 874).
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 8. Sklep Internetowy www.caramella.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.caramella.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.

shadow